Redningskonferansen 2016

I 2016 tok Redningskonferansen utgangspunkt i en tenkt hendelse som vil utfordre hele systemet i norsk redningstjeneste – nemlig en skipsulykke i kystnært farvann. Med dette som bakteppe vil både strategisk nivå, inklusiv direktoratsnivået, operasjonelt nivå gjennom HRS og LRS, og ned til taktisk nivå på skadested bli utfordret.

En skipsulykke nær kysten vil generere mange krevende oppgaver for de som er involvert. Disse kan være:

  • strategisk ledelse
  • organisering av søk på sjøen
  • organisering av luftressurser
  • RITS
  • organisering av søk på land og lokal skadestedsledelse
  • mottak og pårørendehåndtering
  • mediehåndtering
  • samt en rekke andre oppgaver

Vellykket håndtering av en slik hendelse avhenger blant annet av lederskap, kommunikasjon og den menneskelige faktor.

Helikopterulykken ved Turøy illustrerer mange av disse utfordringene. Erfaringer fra den hendelsen ble derfor delt under konferansen slik at alle kunne bli litt mer forberedt for den neste hendelsen – som sikkert blir annerledes og kanskje enda mer krevende.

 

 

Etablering av bakteppe: En skipsulykke med brann nært land. Hvordan samhandler vi for å takle en slik hendelse?
Innledning ved Hans Vik, leder for HRS Sør-Norge og politimester i Sør-Vest politidistrikt.

Beredskapstenkning og lederskap i kriser
Renate Grønvold Bugge, spesialist i klinisk psykologi og arbeids – og organisasjons- psykologi.

Hvilket ansvar og rolle har Krisestøtteenheten (KSE)?
Georg Bryn, direktør for KSE.

Hvordan jobber Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for å ruste samfunnet mot storulykker?
Anne Rygh Pedersen, avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen.

Hvilken rolle og ansvar har Politidirektoratets situasjonssenter i et slikt scenario?
Knut Smedsrud, avdelingsdirektør, Avdeling for politiberedskap og krisehåndtering i Politidirektoratet.

Hvordan jobber Helsedirektoratet for at helsevesenet skal takle store hendelser?
Steinar Olsen, avdelingsdirektør, Avdeling medisinsk nødmeldetjeneste, Hdir.

Lokal redningssentral – ansvar og oppgaver ved storulykker
Gustav M. Landro, stabssjef i Vest PD.

Sesjon LEDERSKAP: Ledelse på skadested ved masseskade
Bjørn Jamtli, seniorrådgiver, Avdeling for medisinsk nødmeldetjeneste, Helsedirektoratet.

Sesjon LEDERSKAP: Kommunens kriseledelse – proaktiv stabsmetodikk
Ivar Conrad Lunde, beredskapssjef Bergen.

Sesjon LEDERSKAP: Etablering av Emergency Medical Teams
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet.

Sesjon KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI: Forventninger til nødnett i fremtiden
Cecilie Løken, avdelings- direktør, Teknisk forvaltning DNK.

Sesjon KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI: Tilgjengelig teknologi; utnytter redningstjenesten teknologi godt nok?
Jan Håvard Skjetne, SARiNOR/Sintef.

Sesjon KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI: Bruk av droner – erfaringer og vilkår
Arve Vangen, Røde Kors Hjelpekorps Bjørn Vidar Evjen, Redningsselskapet.

Sesjon KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI: Samlokalisering av 110-112-113, Drammen – kultur og samvirke
Espen Thomassen, operativ leder Vestviken 110.

Sesjon KOMMUNIKASJON OG TEKNOLOGI: Samlokalisering av 110-112-113, Bodø – kultur og samvirke
Mattis Andreassen, prosjekt- leder for samlokalisering i Bodø, fra AMK.

Sesjon UTVIKLING AV REDNINGSTJENESTEN: Samvirkeprinsippet – mer enn et planbegrep?
Tora Aasland, seniorrådgiver Helse Stavanger og Geir Sverre Braut, professor Universitetet i Stavanger.

Program for forbedring av nødmeldetjenesten
Erik Liaklev, prosjektleder Justisdepartementet.

Sesjon UTVIKLING AV REDNINGSTJENESTEN: Betraktning på samvirke ved kriser til havs. Rapport fra et forskningsprosjekt i regi av Redningsselskapet
Erik Carlström, professor, Health and Crisis Management, Høgskolen i Sørøst-Norge.

Sesjon UTVIKLING AV REDNINGSTJENESTEN: SAR-rapport systemet
Owe Frøland, redningsleder Hovedredningssentralen.

Samarbeidspartnere

Redningskonferansen er avhengig av hjelp fra samarbeidspartnerene våres: